ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

За 2012 рік ПрАТ “ДТРЗ” одержано доходу - 163765 тис. грн.,

у тому числі:

- від реалізації продукції - 161464 тис. грн.

- інші операційні доходи - 2271 тис. грн.,

у тому числі:

- реалізація оборотних активів - 408 тис. грн. -операційна курсова різниця -1231тис.грн.

- доходи соціальної сфери (дитячий оздоровчий табір, їдальня, турбаза, гуртожиток, житлове господарство) - 468 тис. грн.

- дохід від послуг, наданих страховим компаніям - 2 тис. грн. -дохід від цільового фінансування, пов’язаного з операційною

діяльністю - ЗО тис. грн.

- дохід від списання кредиторської заборгованості - 116 тис. грн. -відшкодування збитків - 12тис.грн.

- оприбуткування не врахованих раніше запасів - 4 тис. грн.

- інші доходи звичайної діяльності - ЗО тис. грн.,

у тому числі:

- оприбуткування металобрухту від списаних ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА основних - 13 тис. грн. засобів

- оприбуткування основних засобів, раніше не врахованих - 17 тис. грн. Витрати:

- собівартість реалізованої продукції - 133979 тис. грн.

- адміністративні витрати - 18812 тис. грн.

- витрати на збут - 1960 тис. грн.

-фінансові витрати (відсотки за позики) - 737 тис. грн.

- інші операційні витрати - 6321 тис. грн.,

у тому числі:

-витрати від реалізації оборотних активів - 383 тис.грн.

- курсова різниця - 862 тис. грн. -штрафи, пені - 122тис.грн.

- витрати на соціальну сферу (дитячий оздоровчий табір, поліклініка, їдальня, гуртожиток, турбаза, ЖКГ) - 3112 тис.грн.

- інші операційні "витрати (відрахування профкому, відшкодування пільгових пенсій, матеріальна допомога непрацюючим, втрати від знецінення запасів) - 1842 тис. грн.

- інші витрати (списання необоротних активів) - 19 тис. грн.

Всього витрат: 161828 тис. грн.

За 2012 рік ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:

- одержано прибутку до оподаткування - 1937 тис. грн.


-податок на прибуток від звичайної діяльності - 1710тис.грн.

За 2011 рік:

-одержано доходу всього - 217210 тис. грн.

- витрати становлять - 213307 тис. грн.

- одержано прибутку до оподаткування - 3903 тис. грн.

- податок на прибуток від звичайної діяльності - 3307 тис. грн.

З наведених даних бачимо, що за 2012 рік, в порівнянні з 2011 роком, одержано доходу менше на 53445 тис. грн. за рахунок зменшення випуску продукції за 2012 рік.

Коефіцієнт приросту виручки від реалізації продукції (співвідношення різниці виручки від реалізації продукції за звітний період та 2011 року до попереднього року)

На початок 2012 р. сума власного капіталу підприємства становить 113708 тис. грн. В зв’язку з виправленням ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА помилок (-516) тис. грн. скоригований залишок на початок року складає 113192 тис. грн., в тому числі:- статутний капітал - 71426 тис. грн.

-резервний капітал - 1589тис.грн.

- нерозподілений прибуток - 8917 тис. грн.

-інший додатковий капітал - 31260тис.грн.

За 2012 рік власний капітал збільшився на 487 тис. грн. за рахунок:

- збільшення результату основної діяльності - 227 тис. грн.;

- індексації житлового фонду - 445 тис. грн.;

- нарахування дивідендів на корпоративні права - (-185) тис. грн.;

Таким чином, на 01.01.2013 р. власний капітал становить 113679 тис. грн.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість за балансом на 31.12.2012 року складає - 36935 тис. грн., у тому числі:

1) .Реалізаційна вартість - 33446 тис. грн.

а) За ремонт рухомого складу - 31584 тис. грн. з них:

- в межах України ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА - 24450 тис. грн.

в т.ч. по залізницях - 24450 тис. грн.

-в межах СНД - 7134тис.грн.

б) Запчастини та послуги - 1862 тис.грн.

2) .Інша поточна заборгованість - 174 тис. грн.,

у т. ч. заборгованість по квартплаті та комунальним послугам - 16 тис. грн.

3) .За виданими авансами - 3315 тис. грн.

По термінам заборгованості:

- до ЗО днів - 19080 тис. грн -від 30 до 60 днів - 9243 тис. грн

- від 60 до 90 днів - 248 тис. грн

- від 91 до 1 року - 1201 тис. грн -від 1 року до 1,5 року - 20тис.грн -від 1,5 року до 3-х років- 7143тис.грн.

Всього: 36935 тис. грн.

При проведенні аналізу оборотності дебіторської заборгованості

(співвідношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації продукції) встановлено наступне:

За 2011 рік: Од = 258092/29453 = 8,8 ,

де 29453 = ((16800- 24) + (42253 - 123)) / 2.

Період погашення: Пд ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА = 365 дня/ ,8 = 41 день.

За 2012 рік: Од = 193757-37701 = 5,1 ,

де 37701 = ((42253 - 123) + (33446 - 174)) / 2.

Період погашення: Пд= 366 дня/5,1= 72 дні.

Кредиторська заборгованість за балансом складає 28657 тис. грн. (все в межах України), прострочена більше року - 3836 тис. грн., у тому числі:

2012 рік2011 рік

- ТМТІ 14175 тис. грн. 19823 тис. грн.

- бюджету 2258 тис. грн. 5709 тис. грн.

- оплата праці 3355 тис. грн. 4017 тис. грн.

- страхування 1693 тис. грн. 1974 тис. грн.

- інша поточна заборгованість 604 тис. грн. 254 тис. грн.

- послуги 1076 тис. грн. 452 тис. грн. -одержані аванси 1710тис.грн. - тис. грн.

- кредит банку 3786 тис. грн. - тис. грн Всього: 28657 тис. грн. 32229 тис. грн.

При розрахунку оборотності кредиторської заборгованості виявлено наступне:

За 2011 рік: Ок= 183891/((40802 + 37221) / 2) = 4,7

Пк= 365/4,7 = 78 днів.

За 2012 рік: Ок = 133979/((37737 + 28657) / 2) = 4,0

Пк = 366/4,0 = 92 дні ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.


Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства.


Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Якщо поточні активи перевищують поточні зобов’язання, то підприємство вважається ліквідним.

КП2011 рік = (А260 + А270) / (П620 + П630) = (72806 + 11) / (37737 + 0) = 1,9

КП2012 рік = (А260 + А270) / (П620 + П630) = (62974 + 7) / (28657 + 0) = 2,2

Нормативне значення коефіцієнту покриття повинно бути не менше 2,1.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності - цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину - виробничі запаси. Матеріальні запаси виключаються не стільки тому, що вони менш ліквідні, а головне, через ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА те, що кошти, які можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю.

К ш. л2011 рік = (А260 – А100 - А120 – А1зо – А140) / (П620 + П6зо) =

= (72806 - 13261 - 15447 - 448 - 0) / (37737 + 0) = 1,2

К ш. л2012 рік = (А260 – А100 - А120 – А1зо – А140) / (П620 + П6зо) =

= (62974 - 12686 - 12504 - 404 - 0) / (28657 + 0) = 1,3

В літературі приводиться орієнтовне нижнє значення цього коефіцієнта, рівне 1. Однак ця оцінка носить умовний характер.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно.

кабс.лік2011 рік = (А230 + А240) / (П620 + П630) = (328 + 0) / (37737 + 0) = 0,009

кабс.лік2012 рік = (А230 + А240) / (П620 + П630) = (59 + 0) / (28657 + 0) = 0,002

Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА показник не менше 0,2 - 0,25. По ПрАТ "ДТРЗ" за 2012 рік даний показник не відповідає нормі.

4. Коефіцієнт незалежності (автономії) - характеризує можливість підприємства виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних засобів, незалежність його функціонування від позичених коштів.

КН2011 рік = п380/А280= 113192/ 156558 = 0,7

КН2012 рік = п380/А280 = 113679/ 147867 = 0,8

Чим більше значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке і достатньо незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство. Нормативне значення цього коефіцієнту дорівнює 0,5 і вище. Розрахункове значення знаходиться в межах рекомендованого.

5. Аналіз фінансової стійкості підприємства зводиться до вирахування коефіцієнта забезпеченості власними засобами:

КЗВЗ2011 рік = (П380- А080) / (А260+ А270) = (113192 - 83741) / (72806 + 11) = 0,4

КЗВЗ2012 рік = (П380 – А080) / (А260 + А270) = ( 113679 - 84886) / (62974 + 7) = 0,5

Оптимальне значення ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА цього коефіцієнта 0,5 - 0,6.

6. Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами.

Кзвок2011 рік = (А260-п620)/А260= (72806-37737)/72806 = 0,5

Кзвок201 рік = (А260-п620)/А260= (62974 - 28657) / 62974 = 0,5

Даний коефіцієнт показує забезпеченість підприємства у власних коштах. Оскільки рекомендоване значення цього показника 0,1 та вище, можна зробити висновок, що в цілому і за 2011 рік і за 2012 рік підприємство було повністю забезпечено власними коштами.

7. Фондовіддача.

Фонд2011 рік = Ф.№2 ряд.35 /((Ф.№1 ряд.30 гр.З + Ф.№1ряд.30 гр.4) /2) =

= 215077/((80647+ 79433)/2) = 2,7

Фонд2012 рік = Ф.№2 ряд.35 /((Ф.№1 ряд.30 гр.З + Ф.№1ряд.30 гр.4) /2) =

= 161464/((79433 + 80593)/2) = 2,0.

8. Рентабельність.

Р 2011 рік = Чистий прибуток / Чистий дохід = 596 / 215077 = 0,003

Р 2012 рік = Чистий прибуток / Чистий дохід = 227/161464 = 0,001

О.В. Махлишева

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав


documentapmcsmr.html
documentapmczwz.html
documentapmdhhh.html
documentapmdorp.html
documentapmdwbx.html
Документ ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА