Начальник речової служби полку

98. Начальник речової служби полку підпорядковується заступ-
никові командира полку з тилу і є прямим начальником особового складу
речової служби полку.

На доповнення до вимог, викладених у статтях 82 - 84, началь-
ник речової служби полку відповідає за забезпечення полку речовим і
санітарно-господарським майном за нормами постачання, за банно-
пральне обслуговування полку та індивідуальне припасування обмунди-
рування, взуття особовому складові і зобов'язаний:

своєчасно подавати заявки та організовувати одержання, збері-
гання та видачу підрозділам полку речового та санітарно-господарського
майна, а також зберігання і видачу табельних технічних засобів вихован-
ня;

перевіряти не менше ніж один раз на два місяці, відповідно до
облікових даних полку, наявність, стан Начальник речової служби полку, категорію та комплектність ре-
чового та господарського майна в підрозділах і на складі полку, а також
умови зберігання та його схоронність;

проводити із старшинами підрозділів заняття щодо зберігання,
ремонту речового майна та ведення його обліку;


забезпечувати своєчасну видачу (пошиття) обмундирування
офіцерам, прапорщикам та військовослужбовцям, які проходять службу
за контрактом, і контролювати якість його пошиття;

забезпечувати підрозділи необхідним інвентарем та інструмен-
том для стрижки волосся, проведення поточного ремонту обмундиру-
вання і взуття;

організовувати щотижневе миття в лазні особового складу під-
розділів частини, забезпечувати його миючими засобами, проводити за-
міну натільної та постільної білизни, рушників, шкарпеток та онуч, ін-
структувати чергового лазні;

організовувати через Начальник речової служби полку старшин підрозділів індивідуальне припа-
сування обмундирування та взуття, таврування майна перед видачею йо-
го в підрозділи, правильну експлуатацію та ремонт техніки, речового та
господарського майна;

керувати роботою майстерні та складу речової служби, органі-
зовувати поточний ремонт майна та контролювати якість і своєчасність
його виконання.

Помічник командира полку з правової роботи
(юрисконсульт полку)

99. Помічник командира полку з правової роботи (юрискон-
сульт полку) у мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан
правової роботи в полку.

Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт
полку) підпорядковується командирові полку. З питань організації пра-
вової роботи помічник командира полку з правової роботи (юрискон-
сульт полку) керується вказівками юридичної служби вищого Начальник речової служби полку рівня.

Під час збройного конфлікту помічник командира полку з пра-
вової роботи (юрисконсульт полку) виконує обов'язки юридичного рад-
ника командира полку.

Юридичний радник командира полку під час збройного конфлі-
кту надає консультації командуванню щодо дотримання норм міжнарод-
ного гуманітарного права, правил застосування сили та щодо проведення
інструктажу особового складу з їх виконання.

100. Помічник командира полку з правової роботи (юрискон-
сульт полку) зобов'язаний:

організовувати правову роботу, спрямовану на правильне за-
стосування, неухильне додержання вимог законодавства в полку, надава-
ти командуванню пропозиції та консультації щодо вирішення питань
правового забезпечення діяльності полку;

перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів нака-
зів, інших документів Начальник речової служби полку правового характеру, що подаються на підпис ко-
мандирові полку, та візувати їх після погодження з відповідними служ-
бовими особами;

надавати письмовий висновок командирові полку з роз'яснен-
ням та пропозиціями щодо юридичне обгрунтованого вирішення відпо-
відних питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого докумен-
та правового характеру вимогам законодавства;

здійснювати правове забезпечення господарської діяльності
полку, брати участь у підготовці, укладенні та здійсненні контролю за
виконанням господарських договорів, організовувати претензійну робо-
ту, готувати позови та скарги до суду;

за дорученням командира полку представляти інтереси полку в
судах та інших органах;

аналізувати наслідки розгляду претензій, позовів та справ у су-
дах і подавати Начальник речової служби полку командирові полку пропозиції щодо вдосконалення пра-
вового забезпечення діяльності полку;

надавати висновки щодо законності списання матеріальних
цінностей та давати правову оцінку фактам нестач, крадіжок, псування
військового майна, готувати матеріали про відшкодування за рахунок
винних осіб завданих державі матеріальних збитків, надавати правову
допомогу при проведенні розслідувань за цими фактами;

сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової
дисципліни серед військовослужбовців та працівників полку;

давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової
дисципліни в полку;

надавати правову допомогу службовим особам полку в дотри-
манні законодавства з питань соціального і правового захисту військово-
службовців, членів їхніх сімей та працівників полку;

брати участь в організації та проведенні заходів з правової Начальник речової служби полку під-
готовки та правового виховання особового складу полку, інформувати
особовий склад про законодавство та практику його застосування, давати
консультації з питань, пов'язаних з діяльністю полку;

організовувати зберігання текстів законів та інших нормативно-
правових актів, своєчасне внесення до них відповідних змін, забезпечу-
вати ведення довідкової роботи щодо наказів і директив Міністра оборо-
ни України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, на-
казів командира полку і його прямих начальників.


Командир батальйону (корабля 3 рангу)

101. Командир батальйону (корабля 3 рангу) в мирний і воєн-
ний час відповідає за бойову та мобілізаційну готовність батальйону (ко-
рабля), успішне виконання батальйоном (кораблем) бойових завдань, за
бойову підготовку, виховання Начальник речової служби полку, військову дисципліну, морально-
психологічний стан особового складу, за внутрішній порядок, за стан і
збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального
та інших матеріальних засобів батальйону (корабля) і законність їх ви-
трачання, за організацію і стан пожежної безпеки батальйону.

Командир батальйону (корабля 3 рангу) підпорядковується ко-
мандирові полку (дивізіону кораблів) і є прямим начальником усього
особового складу батальйону (корабля).

102. Командир батальйону (корабля 3 рангу) зобов'язаний:
підтримувати особовий склад батальйону (корабля), озброєння,

бойову та іншу техніку у бойовій готовності;

керувати розробленням і виконанням плану бойової підготовки
батальйону (корабля);

організовувати й керувати бойовою підготовкою та вихованням
особового складу батальйону (корабля), проводити заняття зі штабом,
офіцерами, сержантами (старшинами) батальйону (корабля), а Начальник речової служби полку також на-
вчання й заняття з підрозділами батальйону (корабля);

знати тактику дій батальйону в різних видах бою, управляти
підрозділами під час навчання і в бою;

знати й уміло володіти всіма видами зброї і техніки батальйону,
організовувати правильне їх зберігання, експлуатацію та обслуговування
і не менше ніж один раз на три місяці особисто перевіряти їх наявність,
стан та облік (командирові корабля - не менше ніж один раз на два місяці
проводити огляд корабля, не менше ніж один раз на місяць - огляд його
озброєння, боєприпасів та технічних засобів, здійснювати щоденний об-
хід корабля);

постійно вдосконалювати свої спеціальні й методичні навички,
подавати приклад підлеглим зразковим виконанням військового Начальник речової служби полку обов'яз-
ку;

з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання моло-
дих офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) і про згурту-
вання військового колективу;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) батальйону (корабля), по-


стійно вести роботу з виховання і вдосконалення підготовки за спеціаль-
ністю;

виховувати особовий склад батальйону (корабля) в дусі поваги
до військової служби, бережливого ставлення до озброєння, бойової та
іншої техніки і майна, піклуватися про підлеглих, періодично бути при-
сутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці; дбати про здоров'я
підлеглих, вживати необхідних заходів до його зміцнення;

здійснювати добір кандидатів для військової служби Начальник речової служби полку за контра-
ктом і кандидатів для вступу до військово-навчальних закладів, шкіл
прапорщиків та мічманів; перевіряти правильність добору рядового, се-
ржантського (старшинського) складу, складу прапорщиків (мічманів) для
призначення на вакантні посади;

виховувати у військових колективах відвертість, взаємну довіру
та повагу; ,

щомісяця підбивати підсумки стану бойової підготовки, війсь-
кової дисципліни, внутрішнього порядку, озброєння і техніки;

стежити за утриманням і правильною експлуатацією будинків і
приміщень, відведених для батальйону, за чистотою території, закріпле-
ної за батальйоном, у тому числі ділянки території парку (на кораблі -
оглядати жилі та службові приміщення, постійно стежити за справністю
корпусу корабля), а також проведенням заходів пожежної безпеки;

здійснювати заходи щодо запобігання катастрофам, аваріям Начальник речової служби полку,
поломкам озброєння і техніки (забезпечення живучості корабля й безпе-
ки його плавання), а також вимагати додержання заходів безпеки під час
роботи з озброєнням, боєприпасами, бойовою та іншою технікою, прове-
дення занять, стрільб, навчань і робіт;

підтримувати внутрішній порядок, організовувати охорону роз-
ташування батальйону (охорону корабля), перевіряти несення вартової та
внутрішньої (на кораблі - чергової і вахтової) служб особовим складом
батальйону (корабля);

керувати господарством батальйону (корабля).


documentapluepl.html
documentaplulzt.html
documentaplutkb.html
documentaplvauj.html
documentaplvier.html
Документ Начальник речової служби полку